TEMPERATURE MEASUREMENT

Công ty Ngân Anh Phát chuyên cung cấp các loại Đồng hồ đo - Máy đo - Thiết bị đo - Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ.
Digital Thermometer Mothertool MHT-381SD

Digital Thermometer Mothertool MHT-381SD

Non-Contact Infrared Thermometer Mothertool MT-10

Non-Contact Infrared Thermometer Mothertool MT-10

Thermo Label Nichiyugiken 3K Series

Thermo Label Nichiyugiken 3K Series

Thermo Label  Nichiyugiken LI-80

Thermo Label Nichiyugiken LI-80

Radiation Thermometer Shinwasokutei

Radiation Thermometer Shinwasokutei

Digital Thermo Hygromete Shinwasokutei

Digital Thermo Hygromete Shinwasokutei

Digital Thermohygrmer Sato Keiryoki PC-5400TRH

Digital Thermohygrmer Sato Keiryoki PC-5400TRH

Infrared Thermometer A&D AD-5616

Infrared Thermometer A&D AD-5616